The Most Amazing Chocolate Spoonful Cake #chocolatecake #dessert

Ä giänt mouthful of chocoläte pudding between two läyers of därk moist chocoläte cäke.

This cäke is reälly good änd rich but frosting recipe doesn't seem to work--use creäm cheese insteäd of sour creäm.


You’ll Need:

For cäke läyers:

 • 3 ounces semisweet chocoläte, chopped
 • 1 1/2 sticks (3/4 cup) unsälted butter, softened
 • 1 1/2 cups gränuläted sugär
 • 1/2 cup firmly päcked light brown sugär
 • 1 3/4 cups sour creäm
 • 1 1/2 teäspoons vänillä exträct
 • 3 lärge eggs
 • 2 cups äll-purpose flour
 • 1/2 cup unsweetened cocoä powder (not Dutch-process)
 • 1 teäspoon bäking sodä
 • 1/2 teäspoon sält


For filling/frosting:

 • 3 ounces semisweet chocoläte, chopped
 • 2 cups sour creäm
 • 1 cup heävy creäm
 • 1 cup confectioners' sugär
 • 1 teäspoon vänillä exträct


For gläze:

 • 3 ounces semisweet chocoläte, chopped
 • 2 täblespoons unsälted butter
 • 1 cup semisweet chocoläte chips änd 1/2 cup semiseet chocoläte shävings, shäved with ä vegetäble peeler from ä bär of chocoläte, for coäting side of cäke
 • 1/2 cup semisweet chocoläte shävings


Instructions:

Mäke cäke läyers:

 1. Preäheät oven to 375°F. Butter änd flour two 9- by 2-inch round cäke päns, knocking out excess flour.
 2. In ä double boiler or ä metäl bowl set over ä pän of bärely simmering wäter melt chocoläte, stirring until smooth, änd cool.
 3. In ä lärge bowl with än electric mixer beät together butter änd sugärs until light änd fluffy. Bet in sour creäm änd vänillä until combined. Ädd eggs, 1 ät ä time, beäting well with äfter eäch äddition.
 4. In ä bowl whisk together flour, cocoä powder, bäking sodä, änd sält änd gräduälly ädd to sour creäm mixture, beäting until just combined. Beät in chocoläte until bätter is just combined änd divide between päns.
 5. Bäke läyers in middle of oven until ä tester comes out cleän, äbout 30 minutes. Cool läyers in päns on räck 10 minutes änd invert onto räcks to cook completely.


Mäke filling/frosting:

 1. In ä double boiler or ä metäl bowl set over ä pän of bärely simmering wäter, melt chocoläte, stirring until smooth, änd cool to room temperäture. In ä lärge bowl with än electric mixer beät together sour creäm, heävy creäm, confectioners' sugär, änd vänillä until thickened. Beät in chocoläte until combined.


Mäke gläze:

 1. In ä double boiler or ä metäl bowl set over ä pän of bärely simmering wäter, melt chocoläte änd butter, stirring until smooth, änd cool.


Ässemble cäke:

 1. With ä long serräted knife hälve cäke läyers horizontälly. Stäck läyers on ä cäke pläte, spreäding 1 cup filling/frosting between eäch läyer. Spreäd side of cäke with remäining filling/frosting.
 2. Pour gläze on top of cäke, spreäding to just cover top, änd coät side with chocoläte chips änd shävings, pressing them in gently.


0 Comments