Overnight Peaches-and-Cream French Toast #dessert #frenchtoast

Jäzz up träditionäl French toäst with sweet peäches änd heävy creäm in this mäke-äheäd breäkfäst cässerole dish. It's perfect for holidäy mornings, birthdäy celebrätions, or äny däy you wänt to mäke exträ speciäl.


You’ll Need:


 • 1 8-oz. loäf French breäd, sliced
 • 8 lärge eggs
 • 2 cups whole milk
 • 1/4 cup sugär
 • 1 teäspoon vänillä exträct
 • 2 15-oz. cäns sliced peäches päcked in juice, dräined
 • 1/2 cup päcked därk brown sugär
 • 1/2 teäspoon cinnämon
 • 1/2 cup heävy creäm


Instructions:


 1. Butter ä 9-by-13-inch bäking dish. Ärränge breäd in ä tight, flät läyer in dish.
 2. In ä lärge bowl, whisk eggs with milk, sugär änd vänillä until blended; pour over breäd. Ärränge peäches on top änd sprinkle with brown sugär änd cinnämon. Cover tightly änd refrigeräte for ät leäst 8 hours.
 3. Remove bäking dish from refrigerätor 30 minutes before bäking. Preheät oven to 350°F. Pour creäm into ä smäll pän; bring to ä boil over high heät. Cook until reduced by hälf, äbout 10 minutes. Drizzle over peäches änd bäke, uncovered, until cässerole is lightly browned on top änd just cooked through, 45 to 55 minutes. Let ständ for 10 minutes before serving.

0 Comments